Taśma suwakowa 5, karmel 848, motek

Taśma suwakowa 5, karmel 848, motek